Priset på platina 2021

Vi har tittat närmare på vad det egentligen är som driver upp priset på platina i dessa tider. C.Hafner skriver i sin artikel FOCUS Precious Metal att platinafamiljen under decennier hade sin viktigaste roll inom fordonsindustrin, närmare bestämt i fossilbränsledrivna fordons katalysatorer. I mitten på 2010-talet gjorde industrin allt för att ersätta platina med palladium då priset på palladium var betydligt lägre. Detta ledde till att priset på palladium skenade iväg och står nu betydligt högre än platinapriset. I dagsläget ser man inte att det finns något i närtid som kan tänkas ersätta platina eller palladium.

Potentiella prisdrivare

Efterfrågan på platina från fordonsindustrin lever kvar trots ökat intresse för eldrivna fordon. Utöver fordonsindustrin finns det även en ökad efterfrågan inom andra områden som bidragit till att platina nyligen nått sin högsta prisnivå på 7 år. Platina används till exempel flitigt inom kemiska industrin, bränsleceller samt elektronisk utrustning. I och med att USA:s nya president Joe Biden har en mer positiv inställning till mer hållbara energikällor, skulle även det kunna vara en bidragande faktor till att priset på platina ökar. Platina används som katalysator till bränsleceller för att producera elektricitet. Detta ses nu som både en kortsiktig såväl som långsiktig prisdrivare i och med den gröna hållbarhetstrenden som är här för att stanna.

EU Kommissionen publicerade under 2020 en lista över kritiska råvaror innehållandes 30 stycken metaller. Metallerna har på olika sätt stor betydelse med den gemensamma nämnaren att dess tillgång är hotad från olika håll. I den listan finner vi platinafamiljen. Angående just platina tar de b.la. upp risken med den höga tillgångskoncentrationen av platina då Sydafrika står för 71% av EU:s behov. Återvinningen av platina tas även upp som en viktig faktor för att tillgången ska kunna möta EU:s efterfrågan då den återvunna platinan står för mer än 25% av den totala konsumtionen i EU.

Platina vs Palladium

Här nedan visas en graf som uttrycker ration mellan platina- och palladiumpriset som är på historiskt låga nivåer efter palladiums snabba framfart de senaste åren. Platina har de senaste 30 åren i genomsnitt värderats till motsvarande 2,51 gånger priset på palladium. Och i skrivande stund värderas det till endast 0,51 gånger palladiumpriset.

Att ration ser ut enligt grafen skulle kunna bero på att industrin försöker byta ut den ena ädelmetallen mot den andra i den mån det går beroende på hur högt priset står. Följer vi den teorin bör efterfrågan på platina öka omkring denna tid.